Långåkersgatan 16, 93731 Burträsk +46 (0)76 777 14 07 info@burtraskcamping.se

Avtalsvillkor 

Avtalsvillkor för uthyrning av plats för tält, husvagn, fritidshus eller husbil

Detta avtal, tillsammans med bifogade regler och föreskrifter, gäller för uthyrning av en plats för tält, husvagn, fritidshus eller husbil. För vistelser på mer än 30 dagar där campingen bestämmer inrese- och avresedatum gäller "Seasonal Camping Agreement".

Åldersbegränsningar för bokning och tillträde

För att boka/sluta avtal med oss ​​måste du vara minst 25 år gammal. För gruppbokningar måste minst två personer vara minst 25 år, såvida inte en högre åldersgräns anges vid bokningen. En ensamstående förälder som bor med flera barn är dock undantagen från denna skyldighet. Vid tveksamhet, kolla vad som gäller på respektive camping. ID kan krävas vid ankomst. Efterlevnad av åldersgränsen är en förutsättning för tillträde till platsen.

Bokningsavgift

Om du bokar i förväg kan en bokningsavgift på max 125 kr per plats tas ut.

Bokningsbekräftelse

Du bör få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information om din bokning. Kontrollera om innehållet i bokningsbekräftelsen stämmer överens med din bokning. Om bekräftelsen innehåller fel, vänligen meddela oss så snart som möjligt.
När är min bokning bindande?
Bokningen blir bindande när du får en bokningsbekräftelse från oss. Detta kan göras på olika sätt: skriftligt, via e-post eller via bokningssystemet på Internet.
24 timmars försäljning eller retur
Du kan boka eller avboka 24 timmar om dygnet om det är mer än 7 dagar mellan bokning och ankomst.

betalning

När du bokar sker en deposition på 20 % av det totala beloppet via vårt bokningssystem. Delbetalningen fungerar som en deposition och kommer att dras av från den återstående betalningen.
Du kan betala resterande betalning på följande sätt:
- Mottagning vid ankomst med kreditkort
- Online för att använda vår självincheckning med kreditkort

Ändringar eller ombokningar

Ändringar av en bokning är möjliga mot en avgift på max 125 kr per bokning per tillfälle. Ändringar av din ankomst och avresa är möjliga upp till 7 dagar före ankomst, förutsatt att det finns plats. Varje ändring av den ursprungliga bokningen som görs mindre än 7 dagar före incheckning kommer att betraktas som en avbokning (se Avbokning) med en efterföljande ny bokning.
Det är möjligt att lämna över reservationen till annan person fram till 1 dygn före ankomst, förutsatt att överlämningen sker för samma period och till samma pris och den nya gästen uppfyller ålderskraven. Ett byte till en annan person kommer att debiteras en expeditionsavgift på 125 kr.

Tidig avresa

Om du åker tidigare än planerat återbetalas inga pengar om inte annat avtalats med oss.
Vad gäller om jag vill avbryta?
Du kan avboka muntligt, skriftligt eller via e-post till oss eller vid behov via vår onlinebokning. Vid avbokning mindre än 40 dagar före ankomst debiteras standardersättningen nedan.

Avbokningsregler

Följande villkor gäller för avbokningar (om sälj- eller returreglerna inte gäller). Vid avbeställningsförsäkring gäller särskilda bestämmelser (se nedan).
• Om du avbokar upp till 40 dagar före ditt ankomstdatum betalar du max 20 % av det överenskomna beloppet.
• Om du avbokar 39-22 dagar före ditt ankomstdatum betalar du max 50 % av det avtalade beloppet.
• Om du avbokar 21-8 dagar före ditt ankomstdatum betalar du max 75 % av det avtalade beloppet.
• Vid avbokning mindre än 7 dagar före avtalat ankomstdatum eller vid slutet av en pågående vistelse kommer ingen återbetalning att ske och vi har rätt att debitera det överenskomna obetalda beloppet.

Reseavbeställningsförsäkring

Vid bokningstillfället kan du teckna en avbeställningsförsäkring som gäller under följande villkor. Kostnader för reseavbeställningsförsäkring: Stuga: 250 kr, husvagn/husbil: 125 kr.
Reseavbeställningsförsäkring innebär att du kan avboka fram till avtalat ankomstdatum. Uppsägning måste dock göras så snart du vet att du inte kan uppfylla avtalet på grund av någon av händelserna nedan. Med reseavbeställningsförsäkring har du även rätt att säga upp en pågående vistelse och få återbetalning för motsvarande del av vistelsen som du inte kunnat använda om någon av punkterna nedan uppstår. Giltiga skäl för att göra anspråk på avbeställningsförsäkringen:
1. Död, sjukdom eller allvarlig olycka som involverar dig, din make, din partner, dina föräldrar, barn eller syskon eller en medlem i din grupp,
2. en annan allvarlig händelse inträffar utanför din kontroll, t ex allvarlig brand eller översvämning av ditt hem, vilket resulterar i att du inte längre kan förbinda dig till din bokning,
3. värnplikten till Bundeswehr eller civilförsvaret eller
4. om du är förhindrad att använda din bokning på grund av arbetslöshet eller ny anställning Ditt hinder ska styrkas med ett relevant intyg från exempelvis läkare eller försäkringsbolag. Intyget måste vara oss tillhanda senast 30 dagar efter avbokningsdatumet.
Beloppet för din återbetalning kommer att betalas ut senast 10 dagar efter uppvisande av intyget om din rätt till avbeställningsförsäkring.

Vilka rättigheter har jag?

Vid avtalsbrott, allvarligt avbrott eller avvikelse av tjänsten från vår information eller vad du rimligen kan förvänta dig har du rätt att kräva avhjälpning, prisavdrag eller återkallelse. Varje brott mot avtalet eller fel på någon annan tjänst som beror på orsaker utanför vår kontroll kommer inte att berättiga dig till någon ersättning enligt detta avtal (se punkten "Begränsningar för ansvar för campingplatskontroll" nedan).
Om ett fel uppstår under din vistelse ska det omgående anmälas till oss så att vi har möjlighet att åtgärda det. Om du inte anmäler ett fel har du inte rätt till ersättning. Om du har fått ersättning men inte är nöjd med den ska du meddela oss inom 3 veckor (21 dagar) efter avresan. Detta kan göras muntligt, skriftligt eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Begränsningar för campingens kontrollansvar

I det fall besöket inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi rimligen inte kunde ha förutsett vid avtalets ingående och vars konsekvenser inte rimligen kunde undvikas eller övervinnas, är vi befriade från skadeståndsansvar eller andra påföljder. Om hindret beror på en person som vi har gett i uppdrag att helt eller delvis tillhandahålla campingtjänsten, är vi endast befriade från ersättningsskyldighet om den som anlitats av oss skulle vara befriad enligt föregående stycke. Detsamma gäller om felet beror på en av oss anställd underleverantör eller annan person i servicekedjan.

Vad är jag ansvarig för?

Bifogade regler och bestämmelser gäller under din vistelse på campingen.
Brott mot campingens regler och bestämmelser eller brott mot avtalet kan leda till omedelbar uppsägning av avtalet. I händelse av vräkning kommer det skyldiga beloppet att beräknas baserat på priset per natt som gäller för den period då gästen hade tillgång till planen, plus kostnaden för den beräknade skadan. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast 10 dagar efter vräkning.

Försäkring

Du ansvarar för de försäkringar du anser nödvändiga, såsom ansvars-, olycksfalls- och bagageförsäkring.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi ​​inte kan komma överens kan du kontakta något av följande tvistlösningsorgan, bland annat:
• • Visitas disciplinnämnd, branschens konsumentklagonämnd. Vi kommer att följa disciplinnämndens rekommendationer. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
• • Allmänna Reklamationsnämnden (ARN, adress se nedan) är ett godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.
• Du kan också kontakta EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr
Vi förbinder oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsmekanismer än hos Konsumentstyrelsen (ARN) och Visita, men vi kommer att överväga denna fråga i händelse av en tvist. Du är också fri att föra tvisten till allmän domstol.
Adress för ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm
Sverige
www.arn.se

Personuppgiftslagen

Vi ansvarar för att hantera de personuppgifter du lämnar i samband med din parkeringsbokning (t.ex. namn, adress och telefonnummer). Vi behandlar personuppgifter i syfte att hantera bokningar och betalningar och i övrigt uppfylla våra skyldigheter och skydda rättigheter enligt det avtal vi ingår med dig. Uppgifterna kan komma att vidarebefordras till inkassoföretag eller en myndighet/domstol i syfte att samla in, fastställa och fullgöra dina avtalsförpliktelser.
En gång om året, på skriftlig begäran, har du rätt att kostnadsfritt inspektera de insamlade uppgifterna, information om dess användning, var uppgifterna kommer från och information om eventuella mottagare av uppgifterna. Du har även rätt att när som helst begära rättelse av ändrad eller felaktig information.
Med ditt aktiva samtycke kan vi använda dina personuppgifter för att marknadsföra vårt företag.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte boende-, logi- och fritidsavtal och du kan därför inte frånträda avtal om uthyrning av plats för tält, husvagn, fritidshus eller husbilsfabrikat.

Adress

Långåkersgatan 16
93731 Burträsk

Tel: (+46) 76 – 777 14 07
info(at)burtraskcamping.se

Koordinater:
64.51672645516359, 20.668298707111735

Öppettider 2024

Camping och stugor

1 maj till 30 september

Fritidshus

7 januari till 1 december